โรคทาางสมอง

ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้

ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหานี้อยู่ไม่ใช่น้อย ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยในทางการแพทย์กล่าวไว้ว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการที่มีความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ ความจำ การเขียน มีการเชื่อมโยคเข้าด้วยกัน และอื่นๆอีกมาก โดยที่ต้องใช้ความพยายามสูงในการเรียนรู้จึงจะสามารถจำได้ ทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ที่ต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้  อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ อาการที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากวัยก่อนเข้าเรียน ที่จะสังเกตได้จากการที่พูดช้า มีปัญหาเกี่ยวกับการสะกดคำ การเรียนรู้ การพูด ออกเสียงได้ไม่ชัดเจน หรือหลายพยางค์ไม่ได้ เข้าใจยาก ในวันเข้าเรียนจะสังเกตได้ชัดจากการที่เขียนหนังสือไม่ได้ หรือยากมากในการเขียนแต่ละครั้ง คำไหนที่ไม่คุ้นเคยจะจำไม่ได้เลย เขียนตัวเลขผิด […]